Beleidsplan Stichting Nederland-Nepal januari 2019 tot januari 2022

Hoofdstuk 1 Inleiding

De aanvankelijke aanleiding voor het oprichten van Stichting Nederland-Nepal is het voor Dambar International mogelijk te maken om zijn zakelijke activiteiten in Nederland te kunnen blijven uitvoeren. Doordat zijn toenmalige importeur failliet ging, hielden voor Dambar de mogelijkheden om in Nederland zaken te doen op. Steun geven aan de verkoop van Dambar’s sieraden zal een belangrijk doel vormen voor de stichting.

De stichting Nederland-Nepal is een voortzetting van de stichting Rijssen-Holten voor Nepal. Deze stichting werd opgericht om hulp aan Nepal te bieden na de aardbevingen in 2015. Via acties werd geld ingezameld, dat werd gebruikt voor de aanleg van een drinkwaterproject in Khadkha Bhanjyang, het geboortedorp van Dambar. Dit project werd gekozen wegens de persoonlijke betrokkenheid van de voorzitter met Nepal en zijn vriendschap met Dambar. Toen de stichting Rijssen-Holten helpt Nepal haar taak had afgerond, ontstond het idee om Dambar bij zijn zakelijke activiteiten meer structureel te ondersteunen. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de stichting Rijssen-Holten helpt Nepal om te vormen tot de stichting Nederland-Nepal.

Door het vormen van een stichting ontstaat de ruimte om, naast het ondersteunen van Dambar, projecten en goede doelen in Nepal te steunen. Een voorbeeld is het bouwen van een school of waterput, op de manier van onze rechtsvoorganger, de stichting Rijssen-Holten helpt Nepal.

Sinds een aantal jaar is er sprake van een dalend aantal wereldwinkels in Nederland. Dit vormt een serieuze bedreiging voor de toekomstige verkoop van Dambar’s sieraden, omdat Dambar International voor een substantieel deel van zijn verkoop afhankelijk is van wereldwinkels als afzetpodium voor zijn sieraden.

Om naast de verkoop van Dambar’s sieraden in de toekomst ook andere producenten van producten en goede doelen te steunen in Nepal. Daarom is voor de brede naam Stichting Nederland-Nepal gekozen. Het doel is te zorgen voor continuïteit aan steun voor producenten van producten vervaardigd in Nepal, alsook goede doelen in Nepal, om op deze wijze mensen daar de mogelijkheid te geven een goed bestaan op te bouwen. Immers het verwezenlijken van goede doelen en projecten vraagt een lange adem en continuïteit voor meerdere jaren.

Als derde activiteit bieden wij hulp aan kansarme kinderen in Nepal door een sponsorprogramma voor kinderen. Via onze lokale contactpersonen in Nepal wordt het gezin gemotiveerd en financieel ondersteund om hun kind (sponsorkind) naar school te laten gaan. Met de sponsorbijdrage worden de schoolkosten waaronder een schooluniform en alle overige schoolbenodigdheden betaald.

Hoofdstuk 2 Doelen, Visie en Missie

Doelen Stichting Nederland-Nepal

-Fairtrade creëren, behouden, en uitdragen in Nepal

-Diverse projecten financieel ondersteunen, waaronder waterprojecten

-Sponsor/onderwijs programma voor kansarme kinderen bieden

Visie

a) Mensen in Nepal via onderwijs, werk en de verkoop van producten de kans te bieden om zelf te voorzien in hun levensonderhoud.

b) Stichting Nederland-Nepal levert hieraan een bijdrage en creëert kansen voor mensen met respect voor mens, milieu, natuur en cultuur.

Missie

Het verbeteren van de levensomstandigheden voor mensen die in Nepal wonen door middel van:

a) Ervoor zorgen dat producenten uit Nepal een eerlijke en gegarandeerde prijs krijgen.

b) Het onderhouden van een duurzame handelsrelatie met producenten.

c) Het ondersteunen van de verkoop van zoveel mogelijk Fairtrade producten uit Nepal

d) Het bieden van onderwijs aan kansarme kinderen

Hoofdstuk 3 Acties

Wij willen onze missie invullen door de volgende acties uit te voeren:

–      In het eerste jaar gaan we Dambar helpen meer structuur te geven aan de Zilverparty’s.

–      Wij gaan de zichtbaarheid van de Stichting vergroten door het uitbrengen van nieuwsbrieven waarin acties van de stichting staan en de behaalde resultaten.

–      Jaarlijks evalueren wij onze acties en stellen die zo nodig bij.

–      Website opzetten

–      ANBI status

Hoofdstuk 4 Projecten die we ondersteunen

Dambar International

Damar International ondersteunen wij bij haar zakelijke activiteiten in Nederland. Dit doen wij door het organiseren van Zilverparty’s bij wereldwinkels en voor particulieren. Dambar komt hiervoor zelf naar Nederland en verkoopt zijn sieraden persoonlijk aan consumenten. Daarnaast verzorgt de Stichting de fiscale boekhouding i.v.m. btw-afdracht in Nederland voor Dambar. Ook geeft het bestuur adviezen over de bedrijfsvoering aan Dambar International. Het bestuur onderhoud contacten met de betrokken wereldwinkels. Als service voor wereldwinkels worden persberichten geschreven over de Zilverparty’s, die dan door de betreffende wereldwinkels kan worden overgenomen voor publicatie. Een aantal keren per jaar wordt er een digitale nieuwsbrief verstuurd, zowel naar wereldwinkels als ook aan particulieren.

Waterproject in Khadkha Bhaniynag

In het geboortedorp van Dambar, Khadkha Bhaniynag, is reeds een drinkwaterproject gerealiseerd doordat wij hem hebben ondersteund in zijn sierraden verkoop. De 30 jaar geleden aangelegde oude watertank was door de aardbeving in 2015 vernield en de overheid deed hier niets aan. Er is, door inzet van Dambar en onze ondersteuning, een nieuwe veel grotere tank gebouwd op een hoge plek boven het dorp. Vanaf een nog hoger gelegen bron wordt water aangevoerd naar die tank. En via een systeem van leidingen en 8 nieuwe water aftappunten is het drinkwater nu op verschillende plaatsen in het dorp beschikbaar. Voor het sneller vullen van deze veel grotere tank is een nieuwe pomp nodig. De tank is vooral van belang in de droge periodes.

Het volgende beoogde doel is het herstel van de oude watertank. De bron bij de oude, door aardbeving beschadigde watertank wordt door een deel van het dorp nog steeds gebruikt. Khadkha Bhaniynag is een uitgestrekt drop in een bergachtig gebied en niet alle huishoudens kunnen worden bereikt met het leidingsysteem vanuit de nieuwgebouwde tank. Door het herstel van de oude watertank, kan voor de droge periodes een voorraad water worden aangelegd. Voor het herstel van de tank en een pomp met leiding naar de nieuwe tank is naar schatting zo’n € 7.000 tot € 8.000 nodig. Uiteraard is Dambar hierbij zelf actief betrokken.

Sponsoring programma voor kinderen

De Stichting Nederland-Nepal zet zich in door het werven van sponsors voor kansarme kinderen. Door middel van een sponsorprogramma voor kinderen wil de Stichting onderwijs mogelijk maken voor een aantal kansarme kinderen en gezinnen. 

Ieder jaar ontvangt de sponsor een foto en een rapport over de ontwikkelingen van het sponsorkind. De sponsorbijdrage bedraagt € 25,00 per maand. Ieder kind krijgt 1 sponsor. Het schooltraject duurt meerder jaren en de duur is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind. 

De sponsorbijdrage wordt niet direct aan het gezin of sponsorkind overhandigd. Onze lokale contactpersonen betalen de kosten van de schoolbenodigdheden en -uniform rechtstreeks aan de betreffende school. Ook de overige benodigdheden worden door de contactpersonen betaald. Daarnaast houden zij toezicht op de ontwikkeling van het kind als ook op de gezinssituatie.

Hoofdstuk 5 Fondsenwerving en Sponsoring

De Stichting Nederland-Nepal wil haar doelen ook bereiken via sponsoring en fondsenwerving.

De fondsen die worden verworven kunnen bijvoorbeeld bestaan uit donaties van particulieren, inkomsten uit subsidies van overheden of particuliere organisaties, of inkomsten uit bedrijfsmatige nevenactiviteiten.

Sponsoring kan bestaand uit (financiële) ondersteuning van fairtrade handel vanuit Nepal en acties om de levensomstandigheden in Nepal te verbeteren.

Hoofdstuk 6 Organisatie

Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen geen beloning, vakantiegeld etc.  ook de vrijwilligers ontvangen geen beloning.

Bestuur:

Voorzitter: Jan Nijland
Secretaris: Dorreth Baars-Visscher
Penningmeester: Doménique Dorreman
Coördinator: Thea Harland
Coördinator: Henny van de Graaf